Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 

Nabór na stanowisko kierownik gospodarczy

Wymagania niezbędne:

Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocniczym,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego i kodeksu pracy,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zdolność dysponowania finansami publicznymi,
 • biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, poczty elektronicznej),
 • znajomość obsługi programu inwentarzowego,
 • umiejętność kierowania zespołem i organizowania pracy podległych pracowników,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, skrupulatność, dokładność,
 • odpowiedzialność za terminowe realizacje zadań i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników, stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
 2. Pełnienie nadzoru nad podległym personelem, w tym opracowywanie harmonogramów pracy i harmonogramów urlopów.
 3. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie i ochrona mienia szkolnego.
 4. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych.
 5. Dbanie o czystość gmachu oraz przynależnego terenu, zapewnienie opieki nad zielenią szkolną.
 6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących budynku, środków trwałych i wyposażenia.
 7. Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
 8. Prowadzenie książki obiektu.
 9. Prowadzenie magazynu środków czystości.
 10. Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na prace remontowe, zakupy inwestycyjne i usługi.
 11. Prowadzenie prac remontowych i naprawczych w szkole.
 12. Realizacja zakupów materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia szkoły.
 13. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków za media i za dokonywane dla szkoły zakupy.
 14. Współdziałanie z dyrektorem w zakresie prowadzenia przez szkołę działalności gospodarczej (sporządzanie umów najmu, dzierżawy, porozumień, wystawianie rachunków).
 15. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Współpraca z IOD.
 16. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrekcję, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na parterze szkoły, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) informacje, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę, urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę przez okres najbliższych 6 miesięcy,

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę przez okres najbliższych 6 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii).

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2021-01-26

b. Sposób:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 384 w Warszawie, ul. Kajakowa 10 w terminie do 26.01.2021 r. osobiście w godz. 900-1500.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: nabór na stanowisko kierownik gospodarczy

c. Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 384

ul. Kajakowa 10

02-838 WarszawaKlauzula informacyjna w przypadku kandydata na stanowisko pracy inne niż nauczyciel.


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica w Warszawie przy ul. Kajakowej 10. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:


 

 

telefony

tel. stacjonarny:  226448461

e-mail

ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl

adres korespondencyjny

Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica 02-838 Warszawa
ul. Kajakowa 10 – z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”


2. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, uniemożliwi dalszy udział w rekrutacji.

4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przez Pana/ Panią zgody. Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

9. Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


 

………..….………………………….

(data i podpis)

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nie znaleziono ogłoszenia o podanych kryteriach.
 
 
Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-09-2009
Aktualizujący Melon Iwona (SP nr 384) 28-01-2021
Zatwierdzający Niegowski Marek (SP nr 384) 28-01-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-01-2021
Liczba odwiedzin: 1311
Rejestr zmian